Nejbližší akce

09.09.2023

Minimaketářské nebe v Trnávce 2023

29.09.2023

Hluk 2023 - podzim

Pravidla RC minimaket

PŘÍLOHA: TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE LÉTAJÍCÍCH RC MINIMAKET - NÁVOD PRO SOUTĚŽÍCI A BODOVAČE A LETOVÝ PROGRAM

Obecně:
Při hodnocení letových obratů musí mít rozhodčí neustále na zřeteli letové vlastnosti předlohy a jejich zpodobnění maketou. Soutěžící musí doložit, že jeho předloha normálně předváděla všechny vybrané, zejména akrobatické obraty.Rozhodčí nesmí zaměňovat soutěž maket se soutěží akrobatických modelů a musí přihlédnout k malému plošnému zatížení minimaket a vlivu větru a termiky na letové vlastnosti a řiditelnost modelů. Každý obrat musí být před jeho zahájením ohlášen a jeho zahájení musí být oznámeno slovem "teď" (NOW). Ukončení obratu je oznámeno slovem "konec" (FINISH). Výběr musí být před letem ohlášen rozhodčím na bodovacích listech, v pořadí, v němž budou obraty létány. Jakákoliv chyba v pořadí je hodnocena nulou. Všechny obraty musí být pro nejlepší hodnocení předvedeny tak, aby je rozhodčí dobře viděli.

Letoví rozhodčí sedí vedle sebe podél vzletového pásu v linii rovnoběžné se směrem větru. Tato linie je označena jako linie rozhodčích.

Pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti, může si pilot kdykoliv s ohledem na neočekávanou změnu směru větru, vybrat směr pojíždění, vzletu a přistání. Tato možnost platí také pro obrat 6.4.6.1. - přiblížení v pravoúhlém okruhu, neboť na něj navazuje přistání a dále pro obrat 6.4.6.2b - mezipřistání, neboť se skládá z přistání a vzletu. Jestliže se změní směr větru tak, že při přistávacím okruhu je ohrožena bezpečnost, musí být soutěžícímu povoleno provést odděleně přistávací okruh a přistání, aby nedošlo k létání nad diváky. Podmínky pro tuto výjimku jsou uvedeny v rozboru obratu mezipřistání.

Kromě shora uvedených obratů které povolují přistání nebo vzlet ve směru větru, musí být všechny letové obraty provedeny rovnoběžně s linií rozhodčích; v případě že jakákoliv část obratu zasáhne za tuto linii, je celý obrat hodnocen nulou. Je v zájmu bezpečnosti, aby každý obrat, který je vykonán nad diváky byl hodnocen nulou.

Kromě shora uvedených obratů ve směru větru, začínají všechny letové obraty na dráze rovnoběžné s linií rozhodčích, s výjimkou obratu průlet, který začíná na dráze kolmé k linii rozhodčích a mezipřistání, který začíná na dráze kolmé na okamžitý směr větru.

Položka 6.4.6.3. - realismus letu musí být po skončení letu prodiskutována všemi rozhodčími, kteří by se měli pokusit dohodnout na jednomyslném hodnocení této položky. Po skončení každého letu musí vrchní rozhodčí překontrolovat úplnost bodovacích listů.

6.4.6.1 Povinné prvky

Vzlet

Model stojící na zemi v klidu, aniž je držen pilotem nebo mechanikem (neplatí pro případ silného větru či větrných poryvů znemožňujících stání modelu v klidu na zemi), musí po ohlášení zahájení prvku vzlet vzlétnout proti větru. Vzlet musí být přímý a model po hladkém vzletu od země stoupá pod úhlem, který odpovídá stoupání předlohy. Obrat je ukončen, když model zatočí napříč větru. Pokud předloha užívá pro vzlet klapek, pak je model může rovněž použít, ale záleží na rozhodnutí soutěžícího, zda je s ohledem na rychlost větru použije. Klapky by měly být zasunuty během stoupání po vzletu. Pokud je hodnocen prvek zatahovací podvozek, musí být zasunut během stoupání po vzletu.

Vzlet

Obr: Vzlet

Chyby:
Pilot nebo mechanik drží model před zahájením vzletu mimo případy viz výše. Model vybočuje neúměrně při startu ze strany na stranu (mírné vybočování je však povoleno pro modely pomalých lehkých letadel za předpokladu, že je správně korigováno). Model vzlétne příliš brzy. Model s normálním dvoukolovým podvozkem nezvedne ocas před odlepením hlavních kol od země. Model s tříkolovým podvozkem se neodlepí správně (tj. přední kolo se nezvedne dříve než hlavní kola). Model neodstartuje klidně. Model stoupá příliš strmě. Model se v průběhu vzletu značně naklání na křídlo. Není zatažen podvozek v průběhu úseku stoupání (je-li tento prvek hodnocen).

Přímý let

Model letí přímo proti větru nejméně 20 m, dráha letu vede přes přistávací plochu se středem této vzdálenosti na úrovni rozhodčích.

Přímý let

Obr: Přímý let

Chyby:
Model neletí přímo. (Pro pomalé typy lehčích letadel jsou povoleny mírné korekce s přihlédnutím na rychlost větru). Výška letu kolísá. Model nepřeletí přistávací plochu.

Osmička ve vodorovném letu

Model se přibližuje přímým vodorovným letem rovnoběžně s linií rozhodčích, provede čtvrtinu kruhové zatáčky ve smyslu od rozhodčích, po ní zatáčku o 360o v opačném smyslu, následovanou zatáčkou o 270o ve smyslu prvé zatáčky a obrat ukončí na původní dráze letu. Průsečík (střed) obratu musí být na kolmici ke směru přiblížení do obratu, která prochází středem přistávací dráhy.

Osmička ve vodorovném letu

Obr: Osmička ve vodorovném letu

Chyby:
Model obrat nezahájí na kolmici ke směru přiblížení do obratu. Poloměr zatáček není stejný. Model nezachovává stálou výšku.

Přiblížení na přistání

Smysl zatáček vpravo nebo vlevo je určen před každým kolem v souladu s bezpečnostními pravidly. Pravoúhlé přiblížení začíná letem proti větru nad přistávací plochou, následuje zatáčka o 90o, let napříč větru, druhá zatáčka o 90o, let po větru, třetí zatáčka o 90o, závěrečný let napříč větru, během něhož dojde ke snížení otáček motoru a začíná klesání, čtvrtá zatáčka o 90o proti větru a přímý klesavý let k místu přistání. Obrat se považuje za ukončený, když model ukončí zatáčku těsně před přistáním. Pokud je hodnocen prvek zatahovací podvozek, musí být podvozek vysunut v úseku při letu po větru. Pokud během letu dojde k takové změně směru větru, že by model během okruhu zalétl do prostoru nad diváky, může být soutěžícímu za těchto mimořádných podmínek povoleno oddělit pravoúhlé přiblížení od přistávacího manévru. To musí soutěžící oznámit před provedením okruhu, který je proveden rovnoběžně s linií rozhodčích a ukončen nízkým průletem pod 2 m před rozhodčími. Model potom provede zkrácené přiblížení na přistání ve směru větru, mimo prostor diváků ve výšce 2 m a dokončí obrat. pokud byla předloha vybavena přistávacími klapkami, mohou být použity ve vhodný okamžik.

Přiblížení na přistání

Obr: Přiblížení na přistání

případně dle nového znění pravidel FAI jen poslední čtvrtá zatáčka. Soutěžící může umístit závěrečné přiblížení na přistání vzhledem ke směru větru nebo dle potřeby aby nejlépe využil přistávací vzdálenost

Alternativní přiblížení na přistání

Obr: Alternativní přiblížení na přistání

Chyby:
Jakákoli změna výšky v průběhu prvního úseku napříč větru a letu po větru. Odchylky od přímého letu v kterémkoli úseku.

Přistání

Model plynule ukončí přibližovací okruh, zaujme polohu pro tříbodové přistání, danou typem letadla, přistane bez odskakování a dojede až do zastavení. Letadlo s běžným podvozkem, přistává normálně na tři body, zatímco letadlo s tříkolovým podvozkem přistává nejdříve na hlavní kola a potom lehce dosedne na příďové kolo.

Chyby:
Model neukončí plynule přibližovací okruh. Model neúměrně odskočí při přistání. Model během přistání visí na křídlo. Model se při přistání dotkne koncem křídla země. Model po přistání nezastaví (neplatí pro přistání za silného větru či v případě nečekaného poryvu větru). Provedené přistání není specifické pro daný typ. Model se zastaví překlopením na příď.

Poznámka:
Havárie při přistání se hodnotí nulou, avšak přistane-li model dobře a překlopí se na příď na konci dojezdu, potom se udělená známka za přistání sníží o 20% s výjimkou situace, že charakter přistávací dráhy znemožnil hladký dojezd letounu např. nerovnostmi apod. V tomto případě se překlopení modelu nebere v úvahu. Každé přistání, které skončí převržením modelu je považováno za havárii.

6.4.6.2a Volitelné prvky s K-koeficientem Ki=6

Let po trojúhelníkové trati

Model začíná obrat v přímém vodorovném letu proti větru až nad střed přistávací plochy, zatočí o 60o, letí přímo vodorovně asi 10 metrů, zatočí o dalších 120o a letí dalších 10 metrů, zatočí o dalších 120o a opět letí 10 metrů, až nad střed přistávací plochy a uzavře tak rovnostranný trojúhelník. Model ukončí obrat poslední zatáčkou o 60o a ukončí obrat v přímém vodorovném letu ve stejném směru jako na počátku obratu.

Let po trojúhelníkové trati

Obr: Let po trojúhelníkové trati

Chyby:
Obrat není zahájen a ukončen ve správném místě. Model mění výšku letu. Ramena trojúhelníku jsou příliš dlouhá nebo krátká a nejsou přímá. Nutné korekce letové dráhy (vzhledem ke směru větru) nejsou správně provedeny. Poloměr zatáček v rozích není stejný.

Let po obdélníkové trati

Model začíná obrat přiblížením v přímém vodorovném letu proti větru až nad střed přistávací plochy, pokračuje v letu 10 metrů, zatočí o 90o, letí přímo a vodorovně 15 metrů, zatočí o dalších 90o, letí dalších 10 metrů, zatočí o dalších 90o a letí dalších 15 metrů až nad střed přistávací dráhy.

Let po obdélníkové trati

Obr: Let po obdélníkové trati

Chyby:
Jako u letu po trojúhelníkové trati.

Sestupná spirála 360o

V návaznosti na přímý let ve stálé výšce provede model sestupný kruh 360o nad přistávací plochou směrem od rozhodčích s konstantně nastaveným staženým plynem, obrat je ukončen ve výšce max. 4 metrů v bodě pod místem zahájení obratu přechodem do přímého letu ve směru vstupu do obratu ve stálé výšce v nižší letové hladině.

Sestupná spirála

Obr: Sestupná spirála 360o

Chyby:
Rychlost zatáčení není konstantní. Klesání není konstantní. Nastavení plynu není konstantní. Ztráta výšky není zřetelná. Model nesestoupil pod 4 metry. Obrat není ukončen pod místem, v němž byl zahájen.

Stoupavá zatáčka o 180o (svíčka)

Z přímého vodorovného letu předvede model stoupavou zatáčku o 180o ve směru od rozhodčích a zakončí obrat přímým vodorovným letem v opačném směru. Způsob stoupání musí odpovídat předloze.

Stoupavá zatáčka

Obr: Stoupavá zatáčka o 180o

Chyby:
Zatáčka není plynulá. Směr výletu z obratu není otočen o 180o proti původnímu směru na začátku obratu.

Výkrut

Z přímého vodorovného letu provede model výkrut o stálé rychlosti otáčení a obrat končí přímým vodorovným letem v témže směru. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru. Soutěžící určí sám typ výkrutu, který předvede, například pomalý, sudový, "kopaný" nebo s "na doby".

Výkrut

Obr: Výkrut

Chyby:
Rychlost otáčení výkrutu není stálá. Odchylky ze směru v průběhu a po výkrutu. Ztráta výšky.

Let na zádech

Model přejde půlvýkrutem do letu na zádech a předvede přímý let na zádech nejméně 10 m, pak se opět půlvýkrutem vrátí do normálního přímého letu.

Let na zádech

Obr: Let na zádech

Chyby:
Půlvýkruty nejsou provedeny ve stejné letové ose, jako let na zádech. Model neletí přímo. Model stoupá, nebo ztrácí výšku. Model neletí na zádech potřebnou dobu.

Průlet (Overshoot)

Model začíná obrat letem napříč větru a normálním přiblížením na přistání se staženými otáčkami motoru, vysune podvozek pokud je uplatňováno jeho hodnocení) a může vysunout klapky, je-li takto vybaven. Po průletu nad středem přistávací plochy ve výšce asi 2 m zvýší otáčky a po dosažení vhodné rychlosti a polohy se model v přímém stoupavém letu vzdálí. Smyslem obratu je simulace přerušení přistávacího manévru při přiblížení ve větší výšce, než pro normální přistání. Průlet musí být proveden rovnoběžně s linií rozhodčích bez ohledu na směr větru.

Průlet

Obr: Průlet

Chyby:
Model nezačíná obrat správným přiblížením. Model nedosáhl vhodné přistávací rychlosti nebo polohy. Do okamžiku, než je přidán plyn musí model stále klesat. Výška průletu je hodně nad nebo pod 2 m. Model plynule nestoupá.

Přemet

Z přímého vodorovného letu provede model přitažením přemet a obrat ukončí vybráním do přímého vodorovného letu ve směru, jako do obratu vstupoval. Na vrcholu přemetu musí být sníženy otáčky motoru, které se zvýší opět po dosažení normálního vodorovného letu. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti.

Přemet

Obr: Přemet

Chyby:
V průběhu obratu nejsou křídla vodorovně. Přemet neodpovídá přemetu předlohy.

Překrut (Immelmann)

Z přímého vodorovného letu provede model půlpřemet, v poloze na zádech provede půlvýkrut a obrat ukončí přímým vodorovným letem v opačném smyslu, než byl zahájen. U lehkých modelů se předpokládá na počátku obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání nezbytné rychlosti.

Překrut

Obr: Překrut

Chyby:
Při půlpřemetu nejsou křídla vodorovně. Model neukončí obrat v přímém vodorovném letu správného směru.

Souvrat

Model zahajuje obrat z vodorovného letu, přejde do stoupání v téměř svislé poloze. Až se zastaví, otočí se kolem svislé osy modelu o 180o, potom klesá a přejde do vodorovného letu v opačném směru než obrat zahájil. Zahájení a ukončení obratu by mělo být ve stejné výšce. Soutěžící musí určit, zda poletí souvrat vlevo nebo vpravo.

Souvrat

Obr: Souvrat

Chyby:
Model nemá správnou polohu. Model provede souvratovou zatáčku. Model se otočí v nesprávném smyslu. Model neukončí obrat ve správném směru a výšce.

Zvrat

Z přímého vodorovného letu provede model půlvýkrut a když je na zádech provede polovinu přemetu tak, aby obrat ukončil v přímém vodorovném letu, v obráceném směru, než jej zahájil. Po dosažení polohy letu na zádech musí být sníženy otáčky motoru, které se zvýší až po dosažení normálního vodorovného letu.

Zvrat

Obr: Zvrat

Chyby:
V průběhu půlvýkrutu mění model směr. Křídla nejsou při půlpřemetu vodorovně. Model neukončí obrat přesně v obráceném směru, než jak jej zahájil.

Vývrtka (tři otočky)

Z přímého vodorovného letu přejde model přetažením do pádu a provede tři otočky vývrtky. Obrat ukončí vybráním do přímého vodorovného letu v témže směru, v jakém jej zahájil.

Vývrtka

Obr: Vývrtka

Chyby:
Pro dosažení nejvyššího hodnocení musí být ukončení ve stejném směru, jako byl obrat zahájen. Musí to být opravdu vývrtka a nikoli pouze klesavá spirála, která musí být hodnocena nulou.

Kubánská osma

Model přejde přitažením do normálního přemetu a pokračuje klesáním pod úhlem 45o, provede půlvýkrut následovaný dalším normálním přemetem a klesáním pod úhlem 45o, provede druhý půlvýkrut následovaný přímým vodorovným letem ve výšce jako při zahájení obratu. U modelů lehkých letadel se předpokládá před zahájením obratu mírný sestup při plném výkonu motoru, který umožní získání potřebné rychlosti. Na vrcholu každého přemetu mají být sníženy otáčky motoru, které je však třeba zvýšit při každém klesání.

Kubánská osma

Obr: Kubánská osma

Chyby:
Obrat není předveden ve svislé rovině nebo není pravidelný. Velikost přemetů je rozdílná. Půlvýkruty nejsou ve správném místě obratu. Model neukončí obrat ve stejné výšce, v jaké jej začal.

Skluz po křídle

Model udržuje směr jedním křídlem skloněným dolů natočením kolem svislé osy nejméně o 20o v opačném smyslu. Pokud je obrat předveden během přiblížení na přistání, musí být zřetelná ztráta výšky. Soutěžící musí oznámit, provede-li skluz po levém nebo po pravém křídle.

Skluz po křídle

Obr: Skluz po křídle

Odhoz bomb nebo přídavných nádrží

Jsou-li pumy umístěny uvnitř, musí se dveře pumovnice otevřít a po shození pum opět zavřít. Jsou-li pumy nebo přídavné nádrže letadla vně, jejich upevnění a umístění musí odpovídat vzorovému letadlu. Odhození musí rozhodčí dobře vidět.

6.4.6.2b Volitelné prvky s K-koeficientem Ki=12

Zasunutí a vysunutí podvozku

Model na závěr prvku vzlet během stoupání po vzletu zasune podvozek a dále veškeré figury provede se zasunutým podvozkem kromě prvků průlet a mezipřistání, během nichž musí podvozek vysunout a na jejich závěr opět zasunout. V průběhu prvku přiblížení na přistání na vhodném místě přibližovacího okruhu podvozek vysune.

Chyby:
K vysunutí a zasunutí podvozku nedojde v dohledu rozhodčích. Rychlost vysunutí a zasunutí neodpovídá předloze. Rychlost modelu není před vysunutím podvozku snížena.

Mezipřistání

Model začíná obrat letem napříč větru jako před přiblížením na přistání a normálně přistane a opět vzlétne, aniž se zastaví. Hlavní kola podvozku musí pojíždět po zemi nejméně 3 metry. Pokud model má klapky, může je použít. Uplatňuje-li soutěžící hodnocení prvku zatahovací podvozek, musí jej v průběhu klesání vysunout a při stoupání opět zasunout.

Mezipřistání

Obr: Mezipřistání

Chyby:
Model nezahájí obrat správným přiblížením. Model při přistání odskakuje a nejede po zemi. Neodstartuje plynule. Přistání není v přistávací ploše před rozhodčími.