Nejbližší akce

26.04.2024

Hluk 2024 - jaro

01.06.2024

Rakovnické minimakety 2024

07.09.2024

Minimaketářské nebe v Trnávce 2024

Nová pravidla kategorie M-min dle návrhu Antonína Alferyho (verze 2020)

1. Definice makety

Maketa je zmenšeninou letadla těžšího vzduchu, které neslo člověka a které letělo. Model je poháněn gumovým svazkem nebo svazky. Měřítko zmenšení je 1:20 s tolerancí +-10% (vztahuje se na celkové měřítko - tzn. pravidlům odpovídají modely postavené v rozmezí měřítek 1:22 až 1:18).

Poznámka: Pro označení skutečného letadla podle něhož je model postaven, je dále používán termín "předloha".

2. Počet modelů

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže s maximálně dvěma modely. Pro individuální hodnocení se započítává lepší výsledek.

3. Počet pomocníků

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka na každý svazek. Svazek(y) natáčí soutěžící.

4. Rozhodčí a časoměřiči

Pořadatel určí minimálně dva rozhodčí pro stavební hodnocení včetně nadhodnocení nebo pro každý blok stavebního hodnocení včetně nadhodnocení.

Pořadatel určí minimálně dva časoměřiče. Pořadatel může povolit měření času soutěžícími navzájem. V tom případě musí určit prostor pro starty modelů a zajistit namátkovou kontrolu jak správnosti měření, tak i zápisů do startovní karty.

5. Stavební hodnocení

Při stavebním hodnocení jsou jednotlivé položky hodnoceny 0 až 10 včetně, vynásobeny koeficientem dané položky Ki a děleny 10.

Stavební hodnocení lze provádět vcelku nebo rozdělit do dvou, případně tří bloků podle počtu přihlášených modelů.

Model musí létat tak, jak byl předložen na stavební hodnocení. Mezi stavebním hodnocením a létáním nesmí být žádná část modelu ani odejmuta ani vyměněna – mimo gumového svazku(ů) a odnímatelného podvozku pro starty z ruky u předloh se zatahovacím podvozkem podle bodu.

5.1 Dokumentace

Dokumentaci musí předložit soutěžící a uvést na ni přesné označení předlohy.

Minimální dokumentace:
 1. třípohledový výkres v jednotném měřítku a rozměry předlohy
 2. jedna fotografie celé předlohy (nemusí jít nutně o konkrétní letoun)
 3. Podklady pro hodnocení zbarvení a označení (barevný výkres, fotografie, tištěný popis)

Model je hodnocen podle předložené dokumentace a její úroveň je posuzována při hodnocení jednotlivých položek stavebního hodnocení. Soutěžící musí na požádání doložit původ (zdroj) dokumentace. Získání max. počtu bodů při hodnocení maketové přesnosti je podmíněno předložením podrobného třípohledového výkresu, který obsahuje i řezy trupů, je z něj zřejmá konstrukce atd. Stejný princip platí i pro ostatní položky hodnocení. Fotografie nebo kvalitní kopie je hodnocena výše, než reprodukce nekvalitní. Pokud není dokumentace dostatečná nebo chybí, jsou jednotlivé položky při hodnocení kráceny (zisk by neměl být větší než 2/3 dosažitelných bodů) nebo nejsou hodnoceny vůbec.

5.2 Bodovací tabulka

Do bodovací tabulky zapíše soutěžící:

 1. Jméno, věkovou kategorii, klubovou příslušnost, adresu
 2. Označení předlohy
 3. Rozpětí modelu a průměr vrtule. Max. průměr vrtule je 35% rozpětí křídla. Pokud byl průměr vrtule u předlohy větší, může být i u modelu použita větší vrtule v odpovídajícím poměru
 4. Typ podvozku na modelu
Položky stavebního hodnocení
Položky stavebního hodnocení Koeficient Ki
maketová přesnost (32) Bokorys 12
Půdorys 12
Čelní pohled 8
Zbarvení a označení (20) Shodnost 10
Složitost 10
Konstrukční podobnost, povrchová věrnost 15
Zpracování (15) Kvalita zpracování 8
Složitost 7
Detaily - shodnost a složitost 12
Podvozek - zpracování a složitost 6
Stavební hodnocení celkem S= max. 100 bodů

6. Letové hodnocení

6.1 Počet letů

Každý soutěžící má právo na dva platné soutěžní lety z ruky a dva platné soutěžní lety ze země pro každý model.

Pokud při startu ze země odstartuje model bez postrkávání (ruce se nepohybují ve směru pohybu modelu) nebo jiné nemaketové pomoci soutěžícího, připočítává se k naměřenému času bonifikace 5 sec. Soutěžící musí před takovýmto startem upozornit časoměřiče a provést start tak, aby ho časoměřič mohl sledovat a posoudit oprávněnost bonifikace. Rozhodnutí o přičtení 5 sec. je pouze v kompetenci časoměřiče. Použije-li se pro start modelu katapult nebo obdobné zařízení, které používala i předloha a je doloženo v dokumentaci, bude start hodnocen jako start bez nemaketové pomoci.

Start ze země lze provést startem z ruky – v tom případě se od změřeného času odečte penalizace 5 sec. Model musí být v konfiguraci pro start ze země.

Model vodního letounu může použít pro start ze země startovací vozík.

V případě, že není k dispozici startovací deska nebo vhodná plocha, může pořadatel starty ze země zrušit. V tom případě se od všech startů ze země prováděných starty z ruky se odečítá 5 sec. Modely musí být v konfiguraci pro start ze země.

Soutěž se může odlétat buď na letová kola, nebo volným létáním dle rozhodnutí pořadatele.

6.2 Měření letů, srážka modelů

Měření času začíná vypuštěním modelu a končí okamžikem, kdy se model dotkne země nebo narazí na jakoukoliv překážku (mimo země) a jeho pohyb se zastaví. Pořadatel může povolit signalizaci ukončení měření soutěžícím – v tom případě musí stanovit způsob signalizace. Do startovní karty se zapisuje celý naměřený čas, penalizace a bonifikace se zapisují samostatně. V případě srážky modelů se soutěžící ihned rozhodnou, zda požádají o uznání letu za platný či požádají o nový let, který musí být proveden před dalším platným letem.

6.3 Definice platného letu

 1. trvá-li první pokus 10 sekund nebo déle
 2. druhý pokus s jakýmkoliv výsledkem

6.4 Definice pokusu

 1. doba letu je kratší než 10 sekund
 2. během letu odpadne část modelu s výjimkou startovacího vozíku nebo odhazovacího podvozku. Pokud při druhém pokusu odpadne část modelu, započítává se čas dosažený do tohoto okamžiku

6.5 Nadhodnocení

Položka nadhodnocení Nadhodnocení N(i)
dolnoplošník10
víceplošník (za každé další křídlo)20
oválný trup, gondolamax.20 (5-10-15-20)
krátký předek40
krátký trup20
další trup (za každý další trup) nebo systém nosníků OP15
další motor (za každý další motor)15
hydroplánmax.40
samokřídlo120
kachna, tandem10
tlačná vrtule (každá tlačná vrtule10
podvozek (žádný, odnímací/zavíraný/odhazovací, pevný, zatahovací)max.45 (0-5-10-45)
protiběžné vrtule (poháněné)100
nesymetrický letoun100

6.6 Letové maximum

Tmax

Kde:

6.7 Letové hodnocení

L

Kde:

7. Celkové hodnocení

L = S + L (maximálně 200 bodů)

Při rovnosti bodů určí pořadí letový výsledek.


Poznámky k nadhodnocení.

Smyslem nadhodnocení je bodově kompenzovat sníženou letovou schopnost dané předlohy proti letově vhodnějším typům. Je zvažováno znevýhodnění jak aerodynamické, tak i hmotnostní dané koncepcí předlohy.

 • Oválný trup, gondola:
  • pro hodnocení je směrodatný průřez trupu v oblasti za těžištěm. Neplatí pro gondoly (motorové, s kabinou nebo s výzbrojí)
  • hodnocení se nevztahuje na trupy (gondoly), u kterých je zakřivení průřezu tvořeno jedním nebo dvěma nosníky umístěnými na příhradovou konstrukci (např. boky Z-226 apod.)
  • hodnota 5 platí pro trup (gondolu), jehož průřez má zakřivenou jednu hranu (např. SE.5)
  • hodnota 10 platí pro trup (gondolu), jehož průřez má dvě zakřivené hrany (např. SPAD XIII nebo celokovové skořepinové trupy s rovnými stěnami ale výrazně zaoblenými hranami)
  • hodnota 15 platí pro trup (gondolu), jehož průřez má tři zakřivené strany (např.Nieuport 27)
  • hodnota 20 platí pro trup (gondolu), který je oválný v celém průřezu
  • systém nosníků OP je hodnocen jako jeden trup (např.Fokker D.XXIII). Toto nadhodnocení se nevztahuje na systém nosníků OP složený z trubek jako např. u letounu DH-2
 • Krátký předek:
  • toto nadhodnocení přísluší předloze, u které je vzdálenost mezi náběžnou hranou křídla v podélné ose trupu a předkem trupu (bez vrtule) rovna nebo menší než polovina maximální hloubky křídla
  • pro stanovení polohy náběžné hrany a hloubky křídla se uvažuje křídlo bez krytů podvozku, přechodových krytů atd.
  • toto nadhodnocení se vztahuje pouze na jednomotorové suchozemské letouny s šípem náběžné hrany křídla max. 10°
  • u víceplošníku je jako referenční bráno křídlo, jehož náběžná hrana je nejblíže předku trupu
  • je povinností soutěžícího předložit ke kontrole podklady s uvedením všech dat potřebných pro získání nadhodnocení – nejlépe rozměry zakótované v kopii třípohledového výkresu. Pokud tyto podklady nepředloží, na dané nadhodnocení ztrácí nárok
 • Krátký trup:
  • toto nadhodnocení přísluší jednomotorové předloze, u které je poměr mezi rozpětím křídla a délkou trupu (bez vrtule) roven nebo větší než 1,5
  • je povinností soutěžícího předložit ke kontrole podklady s uvedením všech dat potřebných pro získání nadhodnocení – nejlépe rozměry zakótované v kopii třípohledového výkresu. Pokud tyto podklady nepředloží, na dané nadhodnocení ztrácí nárok
 • Další trup:
  • za další trup je považován trup, motorová gondola, gondola s kabinou nebo výzbrojí/výstrojí (např. F-82). Ve sporných případech je rozhodnutí plně v kompetenci bodovačů. Nelze získat současně nadhodnocení za další trup a systém nosníků OP
 • Další motor:
  • za další motor je považována každá další poháněná samostatná vrtule (nebo protiběžné vrtule) umístěná (é) mimo svislou rovinu souměrnosti
 • Hydroplán:
  • velikost nadhodnocení je závislá na ovlivnění letových schopností modelu velikostí a množstvím plováků – rozhodnutí je plně v kompetenci bodovačů. Např. létající člun, pokud nemá žádné pomocné plováky, nemusí toto nadhodnocení získat vůbec
 • Podvozek:
  • hodnota 0 platí pro model bez podvozku
  • hodnota 5 platí pro odnímací, ručně zavíraný nebo odhazovací podvozek. Odnímací podvozek je při startech z ruky odejmut. Ručně zavíraný podvozek může být při startech z ruky i při startech ze země realizovaných hodem z ruky zavřen. Modely předloh s odhazovacím podvozkem startují z ruky bez podvozku. Při startu ze země (i pokud je prováděn startem z ruky) musí být v okamžiku startu podvozek na modelu – během letu může odpadnout
  • hodnota 10 platí pro pevný podvozek nebo pokud je podvozek předlohy se zatahovacím podvozkem trvale naistalován a otevřen
  • hodnota 45 platí pro zatahovací podvozek. Zatažení musí být předvedeno při obou startech ze země – i v případě, že budou prováděny z ruky. Pokud se podvozek nezatáhne, je let hodnocen jako pokus, v případě druhého pokusu jako platný let s nulovou hodnotou
 • Nesymetrický letoun:
  • toto nadhodnocení přísluší předlohám s významnou konstrukční nesymetrií. Rozhodnutí je v kompetenci bodovačů
Poznámky ke stavebnímu hodnocení.

Rozdělení položek stavebního hodnocení do dvou bloků:

 • Maketová přesnost + shodnost barev
 • Zbytek včetně nadhodnocení

Rozdělení položek stavebního hodnocení do tří bloků:

 • Maketová přesnost
 • Barvy + konstrukční podobnost, povrchová věrnost
 • Zbytek včetně nadhodnocení

Bez ohledu na aktuální udělené hodnocení je nezbytně nutné dosáhnout přesného a spravedlivého porovnání všech zúčastněných modelů letadel. K tomu je vhodné relativní vzájemné porovnání hodnocených položek u jednotlivých modelů letadel.

Všechna dokumentace by měla co nejvíce odpovídat aktuální předloze, všechny odchylky, pokud nejsou zřejmé, by měly být jasně označeny.

Rozhodčí mají obtížný úkol, který musí splnit v krátkém čase. Proto je třeba, aby předložená dokumentace byla uspořádána tak, aby mohla být rychle a přesně prezentována. Neměly by být předkládány nadbytečné nebo protikladné podklady.

Model letadla musí být hodnocen výhradně podle předložené dokumentace. Úroveň hodnocení ovlivňuje kvalita předložené dokumentace. Pro udělení vysokého hodnocení je nutná přesná a jasná dokumentace. Rozhodčí se musí ujistit, zda soutěžící nepředkládá neúplnou nebo chybnou dokumentaci.

Fotografie jsou prvotním prostředkem pro určení přesnosti a realizmu v poměru k předloze, pokud jsou jakékoliv pochybnosti

Maketová přesnost (32)
Bokorys (12): Obrysové linie trupu, tvar kabiny nebo jejího překrytu, výřez pilotního prostoru, kryt motoru a tvar vrtulového kužele, obrysy kýlovky a směrového kormidla. Úhel a umístění podvozkových noh a ostruhového kola nebo ostruhy, rozměry kol a pneumatik. U víceplošníků vzpěry a výztuhy křídla, stupnění a mezery mezi křídly, uspořádání vzpěr a výztužných drátů. Vzájemná poloha jednotlivých částí modelu.
Půdorys (12): Pohledy shora i zdola. Obrys křídla (křídel) a přechodů, rozměry křidélek, klapek. Rozměry a obrysy vodorovné ocasní plochy, rozměry výškovky, její tvar a výřezy, trimovací plošky. Tvar a obrysy trupu, tvar kabiny nebo pilotního prostoru, tvar motorového krytu. Vzájemná poloha jednotlivých částí modelu.
Čelní pohled (8): Pohledy zpředu a zezadu, vzepětí křídla, tloušťka křídla a průběh snížení tloušťky, výztuhy křídla, u víceplošníků vyztužení a vzdálenosti mezi křídly, průřez trupu a krytu motoru, kryt motoru a výřezy, tvar vrtule, tvar překrytu pilotního prostoru nebo štítku. Rozměry, tvar, umístění a úhel podvozku, rozchod kol, šířka pneumatik. Při hodnocení vzepětí křídla je nutné mít na zřeteli skutečnost, že jde o volné, venku létající modely a postihovat jen zcela zjevně a nepatřičně zvětšené vzepětí. Podobně je nutné hodnotit i tloušťku křídla.

Zbarvení a označení (20)
Shodnost(10): Správné zbarvení může být určeno podle barevných fotografií, z ověřených publikovaných popisů nebo z publikovaných barevných výkresů. Tvar a přechody mezi jednotlivými barvami. Barvy výsostných znaků, písmen a značek. Rozměry a umístění všech označení a znaků. Typ a velikost všech písmen , číslic a značek. Vzájemná poloha částí označení s ohledem na tvar letadla. Rozměry a umístění ozdobných proužků.
Složitost (10): Náročnost znázornění vícebarevných povrchů ve srovnání s modely letadel jedno nebo dvoubarevnými. Další barvy na vzpěrách, výzbroji, bombách atd...
Při hodnocení nerozhoduje pouze množství nápisů a označení, ale i obtížnost nutná k dosažení požadovaného efektu. Složitá velká označení nebo obtížná umístění nápisů na hranách či přechodech by měla být lépe hodnocena než strohé popisy jednoduchých tvarů. Zakřivené linky jsou složitější, než přímé. Kamuflážní schéma by mělo být porovnáno a hodnoceno s rozlišením obtížnosti tvorby jednotlivých kamuflážních polí a přechodů barev mezi nimi.

Konstrukční podobnost, povrchová věrnost (15): Položka vyjadřuje, jak má model letadla realisticky napodobenou strukturu povrchu. Rozhodčí by měli posoudit, zda model letadla opravdu působí dojmem zmenšené předlohy nebo jen jako model. Úprava a vzhled povrchu modelu letadla by měly napodobovat předlohu. Plátnem potažené typy musí být viditelné obrysy žeber a výztuh. Makety předloh s kovovým potahem by měly mít znázorněny pláty. Ve všech případech by měl být správně napodoben lesklý, oprýskaný nebo matový povrch. V této položce se hodnotí i oddělená kormidla.

Zpracování (15): V této sekci je hodnocena zručnost, důvtip a obratnost užitá při stavbě modelu letadla.
Kvalita zpracování (8): Na modelu letadla by měla být zkontrolována kvalita zpracování, zejména s ohledem na kvalitu povrchu; čisté a ostré hrany zejména u odtokových hran křídel a ocasních ploch.
Složitost (7): Hodnocení se týká celkové složitosti konstrukce; vyšší známky je třeba udělit za složité tvary a konstrukci.

Detaily (12): Mezi hodnocené detaily patří např. maketa motoru, stupačky, dveře, sloty křídel, výzbroj, navigační a přistávací světla, pumové závěsy, pitotova nebo Venturiho trubice, lanka řízení, závěsy řízení, nádrže, aerodynamické kryty, chladiče, výztuhy, plnicí uzávěry, napínáky, žaluzie, vzpěry, chladicí otvory, vyvažovací závaží, antény, přístrojová deska, detaily pilotního prostoru nebo kabiny. Model letadla s množstvím dobře dokumentovaných detailů by měl být hodnocen úměrně vyšší známkou oproti modelu letadla s málo detaily.

Podvozek (6): Kvalita zpracování podvozku (kolového, plovákového, lyží)